Personuppgifterna lagras enligt GDPR


För att kunna hantera din arbetsansökan behöver vi lagra dina personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679).

Vad är personuppgifter: Med personuppgifter menas information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, e-postadress och personnummer.

Uppgifter sparas och behandlas i Logents IT-system. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig. Viktigt att veta är att vi alltid vidtar lämpliga åtgärder och beaktar gällande regelverk för det fall att de personuppgifter vi hanterar behöver lämnas till utomstående. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra utvalda företag och verksamheter som vi samarbetar med. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.